Vykonávame a zabezpečujeme

1. Odborné prehliadky a skúšky - revízie plynových zariadení v celom rozsahu.

2. Odborné prehliadky a skúšky - revízie tlakových zariadení skupín A/b1, b2, B/a,b1,b2,f1,f2,f3,f4.

3. Školenia obslúh (kurič, priemyselné pece, regulačné stanice, plynovody atď.) a osôb na opravy plynových zariadení – viď. oprávnenia.

4. Odborná príprava revíznych technikov.

5. Príprava pracovníkov plynových zariadení pred skúškami u oprávnenej právnickej osoby (Technická inšpekcia, TÜV).

6. Kalibrácia detektorov - snímačov úniku plynu kalibračnými plynmi (metán a oxid uhoľnatý).

7. Elektroiskrové skúšky kvality izolácie potrubí pred uložením do zeme – do 35 kV.

8. Meranie hrúbky stien kovových potrubí ultrazvukom (vrátane regulačných staníc).

9. Poradenstvo v oblasti plynových zariadení.

10. Technická pomoc pri vybavovaní oprávnení pre práce na plynových zariadeniach.

11. Vypracovanie smerníc riadenia a zabezpečenia kvality pre montáž, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky plynových zariadení.

12. Merania v oblasti plynových zariadení – zisťovanie únikov horľavých plynov a pár, zisťovanie toxických plynov v ovzduší (oxid uhoľnatý), analýza spalín, meranie obsahu kyslíka v ovzduší.

Kontaktujte nás

mobil:
+421 905 256 883
email: